868-0004-00L  Module 4: Mediation Process Design

SemesterHerbstsemester 2022
DozierendeA. Wenger
Periodizität2-jährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarOnly for MAS Mediation in Peace Processes.


NummerTitelUmfangDozierende
868-0004-00 GModule 4: Mediation Process Design
Block course
120s Std.
31.10. - 18.11.09:15-18:00HG E 23 »
31.10. - 16.11.09:15-18:00HG F 33.2 »
11.11.12:15-18:00HG F 33.2 »
A. Wenger