401-3621-00L  Fundamentals of Mathematical Statistics

SemesterHerbstsemester 2021
DozierendeS. van de Geer
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


401-3621-00 UFundamentals of Mathematical Statistics
GruppenG-01
Di12:15-13:00HG D 7.1 »
G-02
Di12:15-13:00HG E 7 »