401-3913-01L  Mathematical Foundations for Finance

SemesterHerbstsemester 2019
DozierendeE. W. Farkas
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


401-3913-01 UMathematical Foundations for Finance
GruppenG-01
Fr08:15-10:00HG D 7.1 »
G-02
Fr10:15-12:00LFW E 13 »