851-0732-03L  Intellectual Property: An Introduction

SemesterFrühjahrssemester 2019
DozierendeS. Bechtold, M. Schonger
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarNumber of participants limited to 150

Particularly suitable for students of D-ARCH, D-BIOL, D-CHAB, D-INFK, D-ITET, D-MAVT, D- MATL, D-MTEC.


PlätzeMaximal 150
WartelisteBis 03.03.2019