551-1309-00L  RNA-Biology

SemesterHerbstsemester 2018
DozierendeB. Mateescu, F. Allain, C. Beyer, J. Corn, J. Hall, M. Jinek, S. Jonas, R. Santoro, O. Voinnet, K. Weis, A. Wutz
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarNumber of participants limited to 26.

The enrolment is done by the D-BIOL study administration.


NummerTitelUmfangDozierende
551-1309-00 GRNA-Biology
Bewilligung der Dozierenden für alle Studierenden notwendig.
Block course in the 4th quarter of the autumn semester
100s Std.
29.11.07:45-10:30HPL D 32 »
30.11.07:45-09:30HPL D 32 »
05.12.07:45-09:30HPL D 34 »
06.12.07:45-09:30HPL D 32 »
07.12.07:45-09:30HPL D 32 »
12.12.07:45-09:30HPL D 34 »
13.12.07:45-09:30HPL D 32 »
14.12.07:45-09:30HPL D 32 »
19.12.07:45-09:30HPL D 34 »
20.12.07:45-09:30HPL D 32 »
21.12.08:45-16:30HIT F 32 »
12:45-16:30HPL D 32 »
12:45-16:30HPL D 34 »
B. Mateescu, F. Allain, C. Beyer, J. Corn, J. Hall, M. Jinek, S. Jonas, R. Santoro, O. Voinnet, K. Weis, A. Wutz