401-5680-00L  Foundations of Data Science Seminar

SemesterHerbstsemester 2023
DozierendeP. L. Bühlmann, A. Bandeira, H. Bölcskei, J. Peters, F. Yang
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
401-5680-00 KFoundations of Data Science Seminar
Link
Time: 16:15-17:15
3s Std.P. L. Bühlmann, A. Bandeira, H. Bölcskei, J. Peters, F. Yang