364-0531-00L  CER-ETH Research Seminar

SemesterHerbstsemester 2022
DozierendeH. Gersbach, A. Bommier, L. Bretschger
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
364-0531-00 SCER-ETH Research Seminar
The lecture starts at 17.15 h.
Contact person: Sebastian Zelzner, szelzner@ethz.ch.
2 Std.
Mo17:15-19:00ZUE G 1 »
H. Gersbach, A. Bommier, L. Bretschger