401-5680-00L  Foundations of Data Science Seminar

SemesterFrühjahrssemester 2022
DozierendeP. L. Bühlmann, A. Bandeira, H. Bölcskei, S. van de Geer, F. Yang
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
401-5680-00 KFoundations of Data Science Seminar
4s Std.
17.03.15:15-19:00HG D 1.2 »
24.03.15:15-19:00HG E 3 »
31.03.15:15-19:00HG D 1.2 »
28.04.15:15-19:00HG D 1.2 »
24.05.15:15-18:00HG D 1.2 »
P. L. Bühlmann, A. Bandeira, H. Bölcskei, S. van de Geer, F. Yang