851-0253-07L  Consciousness Studies

SemesterHerbstsemester 2021
DozierendeK. Stocker
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarNumber of participants limited to 80.


NummerTitelUmfangDozierende
851-0253-07 VConsciousness Studies2 Std.
Di16:15-18:00IFW A 36 »
K. Stocker