751-6113-00L  Endocrinology and Biology of Reproduction

SemesterHerbstsemester 2021
DozierendeS. E. Ulbrich, S. M. Bernal Ulloa
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
751-6113-00 GEndocrinology and Biology of Reproduction2 Std.
Do12:15-14:00LFW C 11 »
S. E. Ulbrich, S. M. Bernal Ulloa