701-0658-00L  Seminar for Bachelor Students: Human Environment Systems

SemesterAutumn Semester 2021
LecturersA. Müller, D. N. Bresch, R. Garrett, M. Siegrist
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
701-0658-00 SSeminar für Bachelor-Studierende: Mensch-Umwelt Systeme2 hrs
Tue10:15-12:00HG E 22 »
A. Müller, D. N. Bresch, R. Garrett, M. Siegrist