535-0041-00L  Pharmacology and Toxicology III

SemesterHerbstsemester 2020
DozierendeM. Detmar, U. Quitterer, A. Langer
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
535-0041-00 GPharmacology and Toxicology III
The lecturers will communicate the exact lesson times of ONLINE courses.
2 Std.
Mo14:00-16:00ON LI NE »
M. Detmar, U. Quitterer, A. Langer