551-0530-00L  Repair, Recombination, Replication

SemesterFrühjahrssemester 2019
DozierendeJ. Fernandes de Matos
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
551-0530-00 KRepair, Recombination, Replication1 Std.n. V.J. Fernandes de Matos