327-1203-00L  Complex Materials I: Synthesis & Assembly

SemesterHerbstsemester 2018
DozierendeM. Niederberger, D. Kundu, A. Lauria
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
327-1203-00 GComplex Materials I: Synthesis & Assembly4 Std.
Di14:45-16:30HCI J 6 »
Do08:45-10:30HCI D 2 »
M. Niederberger, D. Kundu, A. Lauria