636-0704-00L  Computational Biology and Bioinformatics Seminar

SemesterFrühjahrssemester 2018
DozierendeJ. Stelling, M. Claassen, G. H. Gonnet, D. Iber, T. Stadler
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
636-0704-00 SComputational Biology and Bioinformatics Seminar2 Std.
Do15:15-17:00CHN D 48 »
J. Stelling, M. Claassen, G. H. Gonnet, D. Iber, T. Stadler