252-1425-00L  Geometry: Combinatorics and Algorithms

SemesterHerbstsemester 2017
DozierendeE. Welzl, L. F. Barba Flores, M. Hoffmann, A. Pilz
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
252-1425-00 VGeometry: Combinatorics and Algorithms2 Std.
Do13:15-15:00CAB G 51 »
E. Welzl, L. F. Barba Flores, M. Hoffmann, A. Pilz
252-1425-00 UGeometry: Combinatorics and Algorithms2 Std.
Do15:15-17:00ML H 41.1 »
E. Welzl, L. F. Barba Flores, M. Hoffmann, A. Pilz
252-1425-00 AGeometry: Combinatorics and Algorithms
Project Work, no fixed presence required.
1 Std.E. Welzl, L. F. Barba Flores, M. Hoffmann, A. Pilz