252-0026-00L  Algorithms and Data Structures

SemesterAutumn Semester 2017
LecturersP. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
252-0026-00 VAlgorithmen und Datenstrukturen
Vorlesung im ML D 28 mit Videoübertragung im ML E 12.
3 hrs
Thu10:15-12:00ML D 28 »
10:15-12:00ML E 12 »
13:15-14:00ML D 28 »
13:15-14:00ML E 12 »
P. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer
252-0026-00 UAlgorithmen und Datenstrukturen
plus jeweils eine Stunde Nachbearbeitungszeit (montags 11-12)
2 hrs
Mon08:00-09:35HIL E 1 »
09:15-11:00CAB G 59 »
09:15-11:00CHN D 42 »
09:15-11:00CHN D 44 »
09:15-11:00CHN D 46 »
09:15-11:00CHN D 48 »
09:15-11:00CHN F 42 »
09:15-11:00CHN G 22 »
09:15-11:00ETZ H 91 »
09:15-11:00ETZ K 91 »
09:15-11:00HG D 3.3 »
09:15-11:00IFW A 34 »
09:15-11:00IFW B 42 »
09:15-11:00IFW C 31 »
09:15-11:00IFW C 33 »
09:15-11:00IFW D 42 »
09:15-11:00LEE C 104 »
09:15-11:00LEE C 114 »
09:15-11:00LEE D 105 »
P. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer
252-0026-00 AAlgorithmen und Datenstrukturen1 hrsP. Widmayer, M. Püschel, D. Steurer