551-0319-00L  Cellular Biochemistry (Part I)

SemesterHerbstsemester 2020
DozierendeU. Kutay, Q. Feng, M. Peter, K. Weis, I. Zemp
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
551-0319-00 VCellular Biochemistry (Part I)
The lecturers will communicate the exact lesson times of ONLINE courses.
2 Std.
Mo14:00-16:00ON LI NE »
U. Kutay, Q. Feng, M. Peter, K. Weis, I. Zemp