Ales Hrabec: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2021

NameHerr Dr. Ales Hrabec
Adresse
Dep. Materialwissenschaft
ETH Zürich, HPP P 14.2
Hönggerbergring 64
8093 Zürich
SWITZERLAND
E-Mailales.hrabec@mat.ethz.ch
DepartementMaterialwissenschaft
BeziehungDozent

NummerTitelECTSUmfangDozierende
327-2130-00LIntroducing Photons, Neutrons and Muons for Materials Characterisation Belegung eingeschränkt - Details anzeigen
Only for MSc Materials Science and MSc Physics.
2 KP3GA. Hrabec