Alper Baysan: Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2020

NameHerr Dr. Alper Baysan
DepartementGeistes-, Sozial- und Staatswissenschaften
BeziehungDozent

NummerTitelECTSUmfangDozierende
857-0075-01LContemporary European Politics3 KP2S
857-0075-00 SContemporary European Politics2 Std.
Di12:00-14:00ER SA TZ »
Do12:15-14:00IFW A 32.1 »
J. Lipps, A. Baysan, M.‑E. Bélanger, N. Olszewska, D. Schraff, I. Vergioglou