Paul D. Nelson: Lerneinheiten im Herbstsemester 2019

NameHerr Dr. Paul D. Nelson
URLhttp://www.math.ethz.ch/~nelsonpa
DepartementMathematik
BeziehungAssistenzprofessor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-3225-00LIntroduction to Lie Groups Information 8 KP4GP. D. Nelson
401-5110-00LNumber Theory Seminar Information 0 KP1KÖ. Imamoglu, P. S. Jossen, E. Kowalski, P. D. Nelson, R. Pink, G. Wüstholz