173-0010-00L  Computational Methods

SemesterHerbstsemester 2022
DozierendeD. Kochmann, L. De Lorenzis
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarOnly for MAS in Advanced Fundamentals of Mechatronics Engineering


NummerTitelUmfangDozierende
173-0010-00 GComputational Methods150s Std.
06.11. - 02.12.08:00-18:00Ex te rn »
D. Kochmann, L. De Lorenzis