744-0500-00L  Group Work between Modules

SemesterFrühjahrssemester 2021
DozierendeB. B. Pearce, D. N. Bresch, M. Stauffacher
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
744-0500-00 AGroup Work between Modules
The lecturers will communicate the exact lesson times of ONLINE courses.
156s Std.
15.10.14:00-17:00ON LI NE »
16.10.09:00-15:00ON LI NE »
B. B. Pearce, D. N. Bresch, M. Stauffacher