101-0491-00L  Agent Based Modeling in Transportation

SemesterHerbstsemester 2020
DozierendeT. J. P. Dubernet
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
101-0491-00 GAgent Based Modeling in Transportation4 Std.
Mo09:45-11:30HPK D 24.2 »
Di13:45-15:30HPK D 24.2 »
T. J. P. Dubernet