252-4202-00L  Seminar in Theoretical Computer Science

SemesterFrühjahrssemester 2020
DozierendeE. Welzl, B. Gärtner, M. Ghaffari, M. Hoffmann, J. Lengler, A. Steger, D. Steurer, B. Sudakov
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
252-4202-00 SSeminar in Theoretical Computer Science2 Std.
Di12:15-13:00CAB G 51 »
Do12:15-13:00CAB G 51 »
E. Welzl, B. Gärtner, M. Ghaffari, M. Hoffmann, J. Lengler, A. Steger, D. Steurer, B. Sudakov