402-0062-00L  Physik I

SemesterFrühjahrssemester 2020
DozierendeA. Vaterlaus
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheDeutsch


NummerTitelUmfangDozierende
402-0062-00 VPhysik I3 Std.
Mo08:45-11:30HPH G 2 »
09:00-12:00ER SA TZ »
A. Vaterlaus
402-0062-00 UPhysik I
Di 13-14 für Studiengänge Agrarwissenschaften bzw. Lebensmittelwissenschaften.
Do 17-18 für Studiengänge Erdwissenschaften bzw. Umweltnaturwissenschaften.
1 Std.
Di13:15-14:00ETZ E 7 »
13:15-14:00HG E 21 »
13:15-14:00HG G 26.5 »
13:15-14:00ML H 41.1 »
13:15-14:00ML H 43 »
Do17:15-18:00ETZ G 91 »
17:15-18:00HG E 33.1 »
17:15-18:00IFW C 31 »
17:15-18:00IFW C 33 »
17:15-18:00LEE D 101 »
17:15-18:00LFW B 3 »
17:15-18:00LFW C 4 »
17:15-18:00LFW E 13 »
17:15-18:00ML F 40 »
20.02.17:15-18:00ML J 37.1 »
27.02.17:15-18:00ML J 37.1 »
05.03.17:15-18:00ML J 37.1 »
12.03.17:15-18:00ML J 37.1 »
18.05.13:45-14:30HIT F 11.1 »
13:45-14:30HIT F 13 »
13:45-14:30HIT F 31.2 »
13:45-14:30HPL D 32 »
13:45-14:30HPL D 34 »
A. Vaterlaus