851-0253-07L  Consciousness Studies

SemesterHerbstsemester 2019
DozierendeK. Stocker
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarNumber of participants limited to 40.


NummerTitelUmfangDozierende
851-0253-07 SConsciousness Studies2 Std.
Di17:15-19:00IFW A 32.1 »
K. Stocker